Jak zostać myśliwym

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA STAŻ.
Najprostszym sposobem wstąpienia na staż jest nawiązanie kontaktu z pobliskim kołem łowieckim a najlepiej z przedstawicielem zarządu koła i złożenie podania o przyjęcie na staż.

2. STAŻ
Staż jest to dwunastomiesięczny okres, w którym kandydat na myśliwego poznaje wszelkie aspekty łowiectwa. To czas, w którym integrujemy się z  członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie  urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora itp.

3. SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PZŁ
Kandydat w terminie wyznaczonym przez Zarząd Okręgowy odbywa szkolenie, na którym zdobywa wiedzę praktyczną i teoretyczną z dziedziny łowiectwa. Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie jeszcze w trakcie odbywania stażu, nie mniej do samego egzaminu przystąpić można jedynie po zakończeniu stażu.

4. EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PZŁ
Warunki przeprowadzania egzaminu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.).


pdfPobierz tutaj


5. PRZYJĘCIE KANDYDATA NA CZŁONKA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO CZŁONKOSTWO W ZRZESZENIU REGULUJE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie).

6. WYDANIE POZWOLENIA NA POSIADANIE MYŚLIWSKIEJ BRONI PALNEJ
Będąc członkami Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.