Aktualności

Koleżanki i Koledzy,

w związku z wprowadzeniem w kole elektronicznej książki ewidencji polowań EPI24 w załączniku możecie pobrać instrukcję obsługi.

Darz Bór
Administrator


  z dniem 01 lipca 2019 roku wprowadzamy Elektroniczną Książkę Ewidencji Polowań. W związku z tym prosimy wszystkich myśliwych o przesłanie aktualnego numeru telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem w celu wprowadzenia tych numerów do EKEP. Do 30 czerwca możecie sobie testować wpisy w EKEP i obsługę, ale to jest tylko faza testowa – obowiązują nadal wpisy w książce papierowej.


Koleżanki i Koledzy selekcjonerzy, w załączniku znajdziecie nowe kryteria selekcji jeleniowatych obowiązujące na naszych terenach łowieckich.

Darz Bór


Koleżanki i Koledzy,

Jak zapewne wiecie nastąpiła zmiana ustawy Prawo Łowieckie. Najważniejsze zmiany poniżej, a cały tekst ustawy znajdziecie w dziale Regulacje Prawne.

Nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie – USTAWA z dnia 22 marca 2018 r.
– Znowelizowana ustawa stanowi, że właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na ich gruntach.
– Nowe przepisy zwiększają także ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Polowania będą mogły być też prowadzone w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.
– W noweli znalazł się też przepis, który zakazywać będzie osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach.
– Zgodnie z nowym prawem myśliwi posiadający broń będą musieli co 5 lat przechodzić badania lekarskie i psychologiczne.
– Nowe przepisy zwiększą też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Ustawa przewiduje, że osoby które współpracowały były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa w PRL nie będą mogły zasiadać we władzach PZŁ.
– Zgodnie z nowym prawem nie będzie można też wykorzystywać żywych zwierząt w szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich.
– Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami – tak jak dotychczas – szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń. Zawarte w ustawie zmiany zmierzają do poprawy aktualnej sytuacji epizootycznej w kraju, uniknięcia w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów i cały sektor rolno-spożywczy w związku z wystąpieniem tej choroby.Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie,
 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych. Zgodnie z nowelizowaną ustawą, pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej. Ze względów technicznych, w ustawie dopuszczono wykonywanie ww. urządzeń lub budowli także na gruntach położonych poza pasem drogi granicznej. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uzyska uprawnienie do ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku, ustawa odsyła do stosowania przepisów art. 124 ust. 1a-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie mają na celu ujednolicenie zasad, metody i warunków wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zmiana wprowadzana do art. 11 ust. 3 ww. ustawy zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W dodawanym do art. 29a ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

 1. po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
 2. na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

W ustawie umożliwiono także wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

Zmiany dokonywane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu:

 1. umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej pokrywania wszystkich celowych wydatków związanych ze zwalczaniem danej choroby, a nie tylko tych wymienionych w katalogu określonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. umożliwienie tworzenia zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej;
 3. określenie zasad wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie;
 4. wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszenie wynikającego z decyzji administracyjnej nakazu wykonywania określonych czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, przewidując karę grzywny za niewykonanie nakazu.

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma w szczególności na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze zwalczanie choroby zakaźnej w populacji zwierząt wolno żyjących. Do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, dodano zakaz dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy nałożone na wskazane w ustawie podmioty:

 1. odłowienia zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia odłowu oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenia;
 2. określonego postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami;
 3. poszukiwania padłych zwierząt;
 4. transportu zwłok zwierzęcych do wskazanych miejsc.

W ustawie wprowadzono także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przepisy tej ustawy obowiązują od dnia 16 stycznia 2018 r.


Koleżanki i Koledzy,

w dniu 3 sierpnia Minister Środowiska ogłosił wiele ważnych zmian w prawie łowieckim, w załącznikach znajdziecie pełną treść wydanych aktów prawnych.
Specjalnie dla Was przedstawiłem najważniejsze zmiany w prawie łowieckim w skrócie.

I. W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
Zmiany dotyczą:
jeleni szlachetnych:
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
danieli:
– byki od 1 września do końca lutego
– łanie od 1 września do 15 stycznia
– cielęta od 1 września do końca lutego
dzików:
– dziki – wszystkie cały rok
szakali złocistych:
– od 1 sierpnia do końca lutego, a na terenach obwodów łowieckich na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA !!! na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r!

II. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim).

III. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

pdf

D2017000148401.pdf

pdf

D2017000148501.pdf

pdf

D2017000148601.pdf

pdf

D2017000148701.pdf


Koleżanki i Koledzy,

Podczas Święta Rogacza w dniu 24 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie Albumu 50-lecia Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni.

Członkowie Koła, którzy nie odebrali albumów proszeni są o kontakt mailowy admin@wojski.gd.pl z Kronikarzem Koła celem uzgodnienia sposobu odebrania albumu.


Koleżanki i Koledzy,

Jeżeli myśliwy bierze dzika na użytek własny, musi dostarczyć do Łowczego koła rachunek lub fakturę od weterynarza za badanie na obecność włośnia.

z poważaniem
Łowczy Koła
Karol Jankowski


Ważne komunikaty

W związku z wprowadzeniem numeracji ambon (na obwodzie 102 ambony już posiadają numery) w przypadku planowanego polowania na ambonie prosimy o wpisanie do książki ewidencji polowań Rejonu oraz Numeru ambony, np. R2 – A6 (Rejon 2, Ambona 6). Wkrótce zostaną ponownie wykonane nowe mapki z aktualną lokalizacją ambon oraz naniesionymi numerami i zostaną umieszczone w skrzynkach. Prosimy również o nie zabieranie mapek ze skrzynek – na obwodzie 102 jedna z map zginęła.


Koleżanki i Koledzy,

W dziale Dla członków znajdziecie aktualny harmonogram polowań zbiorowych z dnia 01 października 2017 roku. Poprzednie zestawienie jest nieaktualne ze względu na brak zgody Nadleśnictwa na polowania zbiorowe na obwodzie 102.

Łowczy Koła
Karol Jankowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2016 roku pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę, wspaniałego przyjaciela, ś.p. Jana Krefta, który odszedł do krainy wiecznych łowów. Podczas ostatniej drogi, w której  towarzyszyła naszemu koledze także liczna delegacja kolegów myśliwych z naszego Koła, oddaliśmy cześć zmarłemu żegnając go gałązkami świerku. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Zarząd Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Gdyni